Velkomoravské hradiště Mikulčice

1. termín
 Obsazeno
2. termín
 Obsazeno
Místo srazu:
Před hlavním vstupem do expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Marek Hladík, Marian Mazuch, Libor Kalčík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Velkomoravské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy je významné opevněné raně středověké centrum se znaky městského uspořádání. Rozkládalo se na několika říčních ostrovech a jeho jádro tvořily opevněné plochy akropole a předhradí.

Systematické archeologické výzkumy, zahájené zde již roku 1954, přinesly informace o zástavbě, fortifikaci, řemeslech, náboženství a dalších okruzích duchovního i materiálního života Slovanů. Raně středověké centrum se rozkládalo na několika říčních ostrovech a sahalo i na dnešní slovenskou stranu v katastru Kopčan (kaple sv. Margity). Aglomerace sestávala především z akropole, opevněného předhradí a neopevněného podhradí. Na akropoli byly nalezeny nejvýznamnější stavby – palác, trojlodní bazilika a další kostely. Přítomnost knížecí nobility dokládají početné velmožské hroby situované na rozsáhlých a bohatě vybavených kostelních hřbitovech, v několika případech i uvnitř kostelů. Předhradí bylo obytným areálem s velkou hustotou osídlení bez známek výroby a bez kostela nebo pohřebiště. Hospodářské, řemeslnické a zemědělské zázemí aglomeraci poskytovalo podhradí, kde nacházíme četná pohřebiště i další kostely.

K nejvýznamnějším nálezům patří objev 12 kostelů, knížecího dvorce a téměř 2500 hrobů, v nichž spočinuli zejména příslušníci nobility, vybaveni šperky i zbraněmi nebo ostruhami. Dále tisíce předmětů denní potřeby, nářadí, nástroje, vybavení kovářské nebo klenotnické dílny nebo zbytky tří dubových člunů, vrší, věder a další organických, zejména rostlinných zbytků, nalezených při odkryvu řečiště.

Součástí prohlídky bude i návštěva probíhajícího terénního výzkumu v areálu opevněného předhradí. Jeho hlavním cílem je výzkum sídliště bezprostředně přiléhajícího k hradbě z 9. století.

Mikulčice v Archeologickém atlasu ČR

Organizátor akce

ARUB
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00