Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE
Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme
informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaším využíváním služeb Archeologického léta, které zajišťuje Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno.
Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením čl. 13 a
následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů
poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému
informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech
v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912,
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758,
se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „Správce“ či „Archeologický ústav“).

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické
osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.
Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum
narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého
pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním
stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli zajistit řádný provoz služeb
Archeologického léta. Při zpracování osobních údajů uživatele jako subjektu osobních údajů
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je Archeologický ústav v postavení Správce.
Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vám byl umožněn přístup a využívání služeb Archeologického léta.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM
Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného
formuláře, a to konkrétně v rozsahu:
– jméno,
– příjmení,
– telefonní číslo,
– e-mail,
– IP adresa.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu deseti
let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
Pokud si budete přát, aby Vás kontaktoval určitý odborný pracovník správce, tak za tímto účelem
budou danému odborného pracovníku předány Vaše nezbytné osobní údaje pro Vaše
kontaktování, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon.
Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních
údajů.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních
údajů nebo zákonem.
Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů nebo zákonem.
V případě, že byste se domnívali, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů
v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života nebo s příslušnými právními
předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou
jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Praze a v Brně dne 1. 6. 2023