Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Od Mohelna vozidlem po modré značce a poté polní cestě (cyklotrasa 403, Energetická) k lesu, kde lze odstavit vozidlo.
Od místa odstavení vozidla po lesní cestě cca 30 min. na místo srazu: https://mapy.cz/s/pusumoleju
POZOR! Prohlídka probíhá v rozmáčeném terénu, doporučujeme vhodnou obuv, nejlépe holínky.

Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Škrdla, Jaroslav Bartík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Paleolitické sídliště Mohelno-Plevovce

Návštěvníci se mohou těšit na představení výzkumů v prostoru vodních děl Mohelno a Dalešice, které přispívají k poznání života během posledního chladného výkyvu doby ledové. Ale nejen v této době, protože další získané nálezy posouvají naše poznání i jiných pravěkých období. Metodika archeologického výzkumu v oblasti musela být přizpůsobena fungování Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, které se projevuje zrcadlovým stoupáním a klesáním vodních hladin na jednotlivých nádržích soustavy. Pro výzkum jsou tak k dispozici pouze krátká „časová okna“, kdy je konkrétní místo nad hladinou. V průběhu let tak byly vyvinuty specifické techniky výzkumu reflektující danou situaci.

Výzkum lokality Mohelno-Plevovce dosud odhalil pozůstatky osady tvořené pěti obydlími z doby před 23 tisíci lety, kdy kontinentální ledovec pokrýval severní polovinu dnešního Polska. Z těchto obydlí se dochovaly pouze kameny dlážděné podlahy, na nichž se nacházely kamenné nástroje, barviva, zbytky lovené zvěře a uhlíky po spáleném dřevu. Z následujícího období byl odkryt odlišný typ obydlí nesouvisle vymezený většími kameny na svém obvodu a uvnitř vysypaný štěrkopískem z nedaleké říční terasy.

Nálezy kamenných nástrojů z Mohelna-Plevovců dokládají na jedné straně vysokou mobilitu tehdejších populací (suroviny z jižního Polska, východního Slovenska či od dnešního Balatonu), ale na druhé straně i dobrou adaptaci na lokální zdroje (křišťál, křemen, křemičité zvětraliny hadce). Doloženy byly taktéž specifické technologie, které mají analogie až v oblasti severně Černého moře.

Kromě lokality Mohelno-Plevovce byla věnována pozornost i průzkumům dalších lokalit na březích nádrží, které jsou postiženy výraznou vodní erozí. Díky těmto průzkumů se podařilo identifikovat několik nových poloh dokládajících zde osídlení také z období pozdního paleolitu a mezolitu. Významné poznatky v oblasti vývoje mladšího pravěkého osídlení, ale i z hlediska aktuálních problémů památkové péče, přineslo obnovení terénních prospekcí na zatopeném kramolínském hradisku.

Více o výzkumu Mohelno-Plevovce

Organizátor akce

ARUB
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00