Brno – Stránská skála

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Zastávka tramvaje č. 10, Stránská skála
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Petr Škrdla, Jaroslav Bartík
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail prohlídky Brno – Stránská skála

Stránská skála představuje jednu z nejvýznamnějších přírodních památek a archeologických lokalit na jižní Moravě. Údolí řeky Svitavy, protékající tehdy mezi Bílou horou a Stránskou skálou, vytvářelo již na počátku středního pleistocénu příhodné a jistě atraktivní přírodní prostředí. Nálezy z Woldřichovy jeskyně a suťového kužele pod ní (lokalita Stránská skála I) naznačují možnou přítomnost člověka již v období cromerského interglaciálu, tedy před více než 600 000 lety. Značná intenzita lidských aktivit na temeni Stránské skály byla prokázána pro období iniciálního mladého paleolitu (bohunicien) a pro počátek mladého paleolitu (aurignacien), tj. v období 50–35 000 let před současností (lokality Stránská skála II, III). V období posledního maxima doby ledové (přibližně před 22 tisíci lety) sloužila Stránská skála jako loviště koní (lokalita Stránská skála IV). Výzkum doložil osídlení i v neolitu lidem kultury s moravskou malovanou keramikou (v prostoru lokality Stránská skála III). Na temeni (opět v prostoru lokality Stránská skála III) byla odkryta rozsáhlá zahloubená struktura lidu kultury s nálevkovitými poháry s doklady zpracovávání místních rohovců. V poslední dekádě výzkum doložil lidské aktivity také v pozdním eneolitu – v období kultury zvoncovitých pohárů. Lokalita Stránská skála je i nadále komplexně sledována a i v budoucnu bude představovat klíčovou lokalitu v projektech ARÚB zaměřených na exploataci surovin pro výrobu kamenných nástrojů.

V poloze Stránská skála III se můžete těšit také na probíhající archeologický výzkum, na kterém je odkrýván objekt kultury zvoncovitých pohárů (eneolit), jehož výzkum byl zahájen v roce 2021. Jedná se o větší jámu s několika různými funkcemi. Nejprve sloužila jako hliník na těžbu hlíny a poté byla do její stěny zapuštěna pec. V průběhu postupného zanášení však jáma sloužila i jako výrobní objekt na štípanou kamennou industrii, jak dokládá několik tisíc nalezených artefaktů z místních rohovců.

Více o lokalitě Stránská skála

Organizátor akce

ARUB
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00