Ctiněves

1. termín
 Proběhlo
Místo srazu:
Na křižovatce silnic u kostela sv. Matouše
Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy:
Martin Trefný, Kateřina Nováková
Bezbariérový přístup:
Ne

Archeologické léto: detail akce Ctiněves

Pole u kostela sv. Matouše bylo již od 16. století kladeno nejrůznějšími kronikáři a učenci (např. Václav Hájek z Libočan, Bohuslav Balbín aj.) do souvislosti s místem, kde měl být údajně pohřben Praotec Čech. Již od 17. století byly tedy na tomto místě činěny první výkopy s cílem ověřit tuto historickou legendu. V 18. století k této poloze zaměřil svou pozornost kníže Filip Hyacint Lobkowicz. Ani jeho pátrání po hrobu Praotce Čecha však nebylo korunováno úspěchem. V polovině 19. století se na lokalitě setkáváme s významným nadšeným amatérem a průkopníkem archeologického bádání, páterem Václavem Krolmusem. Ten popisuje 42 kroků východně od hřbitovní zdi velkou mohylu o průměru 33 kroků. Při průzkumu zde V. Krolmus nalezl sekeromlat kultury se šňůrovou keramikou, popel a keramické fragmenty. V roce 1867 zde prováděl povrchové sběry M. Lüssner, s jehož jménem se setkáváme rovněž v souvislosti s dalšími významnými archeologickými lokalitami na Podřipsku. Ve druhé polovině dvacátého století na lokalitu zavítal K. Žebera, J. Straka, K. Sklenář, M. Slabina nebo J. Hrala. Ve většině případů zde bylo konstatováno výrazné zastoupení nálezů knovízské kultury, až J. Hrala však lokalitu označil jako knovízské sídliště. Ze starších nálezů v okolí polohy lze uvést nespecifikovaný ojedinělý nález snad paleolitického stáří nebo nález hrobu kultury zvoncovitých pohárů. V osmdesátých letech proběhly na lokalitě sběry p. Najmana, následovaly náhodné nebo systematické povrchové sběry, z nichž poslední uváděné byly na lokalitě realizovány v roce 2007 a 2008 již v rámci projektu Krajinná archeologie a vývoj pravěkého osídlení Podřipska. Kromě výše popsaných činností byla vlastní lokalita předmětem soustavného leteckého průzkumu M. Gojdy a v letech 2009 a 2010 zde proběhl badatelský archeologický výzkum. Ten odhalil poškozený hrob z doby římské se dvěma destičkovitými sponami vyrobenými z bronzu, stříbra a elektronu. Zjištěn zde byl rovněž eneolitický pohřební objekt a patrně vykradený hrob z období stěhování národů.

Organizátoři akce

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Máte dotazy?

Jsme vám k dispozici každý všední den od 9:00 do 16:00